สพป.เลย เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการการเงินพัสดุโรงเรียนระดับผู้ปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเอราวัณ  อำเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุโรงเรียนในสังกัด ระดับผู้ปฏิบัติงาน  ของอำเภอเอราวัณ จำนวน ๑๖ โรงเรียน  ซึ่งมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน เข้ารับการอบรม โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวว่าในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบการเงินพัสดุ รวมถึง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบัน พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดออกมาให้ใช้แล้ว  ลำพัง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างไม่เท่าไหร่ ยังมี กฎกระทรวง ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีก ผู้ปฏิบัติจะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ถูกต้องชัดเจน ถูกระเบียบ ปัญหาจะไม่ตามมาในภายหลัง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เช่น งบรายหัว ที่ได้มาจะต้องมาจัดทำแผนและใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมไปถึง เงินอาหารกลางวัน  เงินที่ได้รับการสนับสนุนหรือรับบริจาคต่าง ๆ  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติโดยตรง ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ความรู้แก่โรงเรียน โดยมีทีมวิทยากรของ สพป.เลยเขต ๒ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางขวัญใจ  วายุวัฒนศิริ  ผอ.กลุ่ม นางฐิติมา  วันทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  นางพิรุณ  สีหะวงศ์  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และหน่วยตรวจสอบภายใน ว่าที่ ร.ต.หญิงสุนันทา  ทาโบราณ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ