สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2562

       วันที่  29  พฤษภาคม  2562  นายคำแหง  แก้วจุฑามณี  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ร่วมรับชม  “พุธเช้า…ข่าว  สพฐ.”  ครั้งที่ 22/2562  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.  เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา   ทั้งนี้  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด  ติดตามรับชมพุธเช้าข่าวโรงเรียน  ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  ช่อง 15, VDO Conference ฯลฯ