พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทาง และโรงเรียนพรหมานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนต้นทาง โดยเป็น 2 ใน 20 โรงเรียนนำร่อง ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภาค รวม 5 กลุ่มเครือข่าย ซึ่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ได้นำตัวอย่างความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา ที่จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทำให้นักเรียนในห้องเรียนปลายทางได้เรียนร่วมไปพร้อมกัน และโต้ตอบกันได้เสมือนได้เรียนในห้องเรียนเดียวกัน โดยเริ่มดำเนินการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นภาคเรียนแรก และจะขยายการดำเนินการปีละ 1 ชั้น จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจะมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการถ่ายทอดการสอน วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ จากโรงเรียนต้นทางให้สามารถสื่อสารโต้ตอบในชั่วโมงเรียนเสมือนเรียนอยู่ในห้องจริงๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาหวังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเยาวชนให้สูงขึ้น