สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 (โรงเรียนในสังกัดอำเภอกุดชุม อำเภอทรายมูลและอำเภอไทยเจริญ)

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 โดยมีนายวินิจ วงศ์ทอง รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 30-31พฤษภาคม 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆละ 1 วัน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ และพัฒนาการใช้โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูลในปีการศึกษา 2562 และนำโปรแกรมที่ได้ไปปรับปรุงข้อมูลเดิม บันทึกข้อมูลใหม่ และประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการจัดส่งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลาต่อไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายผุดงสิทธิ์ ลาวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)