สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยด้านการคิดคำนาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการอบรมเฉพาะทางโครงการบ้่านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (วิทยาการคิดคำนวณ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด จำนวน 169 โรงเรียน ดำเนินการ    2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยครูผู้สอนระดับปฐมวัยในอำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอท่าฉาง และอำเภอวิภาวดี รุ่นที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วยครูผู้สอนระดับปฐมวันในอำเภอพุนพิน อำเภอท่าชนะและอำเภอไชยา คณะวิทยากรโดยนางปรวีณ เลิศสุข ศึกษานิเทศก์และคณะ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2