สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย

เมื่อ 5 มิถุนายน 2562 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย ปี 2562 “รักษ์ภาษาไทย” ของกลุ่มโรงเรียนคลองเมืองหลวง เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย และคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีกิจกรรมการคัดลายมือ การเขียนจากภาพ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิจิตร อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1) ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ วัดดงชะพลู วัดคลองโนน เข้าร่วมการแข่งขัน ที่โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)