สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล DLTV สะเต็มศึกษาครูผู้สอนระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ ดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพบปะผู้เข้ารับการประชุมตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์เรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารโร งเรียน และครูผู้สอน จำนวน 120 คน เป็นการอบรมทางไกลผ่านช่อง DLTV โดยมีวิทยากรต้นทางของ สสวท เป็นผู้อำเนินการอบรม และมีวิทยากรปลายทางซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยของเขตพื้นที่ฯ แต่งตั้งไปอบรมกับ สสวท จำนวน 6 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2