สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมผู้บริหาร ครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล

เมื่อ 8 มิถุนายน 2562 ที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย ซึ่งศูนย์อบรม สพป.พิจิตร  เขต 1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล  โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ  2562   ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ สช. 5 โรงเรียน กำหนดการอบรม  ครั้งที่ 1                  หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย ในวันที่ 8 – 9  มิถุนายน  2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 นำทักษะ เทคนิค วิธีการ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน และนิเทศ ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยภายในสถานศึกษาของตนเองได้อย่างเหมาะสม รูปแบบการอบรมเป็นการปฏิบัติกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพี่เลี้ยงประจำศูนย์ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.พิจิตร เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง อำนวยความสะดวก ดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษา ตลอดระยะเวลาการอบรม