ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18

คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 (Cluster) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.0 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 18 โดยมี นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1,2 กำแพงเพชร เขต 1,2 พิจิตร เขต 1,2 และอุทัยธานี เขต 1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เขต 42 และนายสุดเขต สวยสม รอง ผอ.สพม.41
ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้ มีวาระคัดเลือกประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีมติเลือก ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรม ฯ และว่าที่ร้อยเอกสาโรจน์ ยกให้ ผอ.สพป .พิจิตร เขต 2 เป็นรองประธาน ฯ นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ