ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ลงนามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่กับผู้อำนวยการโรงเรียน

วันจันทร์ที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมฉัตรแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ระหว่าง นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาสะนา  ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๗๗/๒๕๖๒ เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   นายวรานันท์  เหลาทอง ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านไทยสมุทร สพป.อุดรธานี เขต ๒  มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาสะนา  ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือที่ ศธ.๐๒๐๒.๖/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน   จะต้องมีการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อประเมินสัมฤทธิผล เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี  ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่  กศจ. หรือ  อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกำหนด โดยให้มีการประเมิน ๒ ครั้ง ทุก ๖ เดือน  ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่เป็น  ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching Team) ออกให้ให้คำปรึกษาเป็น พี่เลี้ยงให้  การทำข้อตกลงครั้งนี้มีนายกานนท์  แสนเภา รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒  นายเจริญศักดิ์  บรรพลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมลงชื่อเป็นสักขีพยาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบรรจุและแต่งตั้ง หลังบันทึกข้อตกลง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ได้ฝากความห่วงใย ลูก ๆ นักเรียน เนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าฝน มักจะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรค  ขอฝากทางโรงเรียน ได้มีมาตรการป้องกัน โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จาก อสม.หรือสาธารณสุขมาช่วยฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เป็นการป้องกัน เนื่องจากบริบทของโรงเรียนมีต้นไม้หนาทีบ  เกิดความเสี่ยง ขอฝาก ผอ.โรงเรียนได้ดูแลเรื่องนี้ลูก ๆนักเรียนจะได้ปลอดภัยจากไข้เลือดออก