ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการเยี่ยมเยือนเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 ของโรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการเยี่ยมเยือนเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราช ทานรุ่นที่ 3 ของโรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี โดยมี นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ พระพงษ์ศักดิ์ ขิปปาภิญโญ เป็นคณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนที่นำหลักพุทธธรรม หรือองค์ความรู้ที่เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา โดยมีจุดเน้นที่สำคัญ คือ การนำหลักธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา โดยนำไปสู่จุดเน้นของการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ กิน อยู่ ดู ฟังเป็น คือใช้ปัญญา และเกิดประโยชน์แท้จริงต่อชีวิต และการจัดดำเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ที่เป็นกัลยาณมิตรเอื้อในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งนี้การพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวจัดผ่านระบบไตรสิกขา ที่ผู้เรียนได้ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้งศีล หรือพฤติกรรม หรือวินัยในการดำเนินชีวิตที่ดีงามสำหรับตน และสังคม สมาธิ หรือด้านการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มีสมรรถภาพ มีจิตใจที่ตั้งมั่นเข้มแข็งและสงบสุข และปัญญาที่มีความรู้ที่ถูกต้อง มีศักยภาพในการคิด การแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยมีครู และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกัลยาณมิตรสำคัญที่รักและปรารถนาดี ที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างดีที่สุดด้วยความเพียรพยายาม การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม สามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ภายใต้ชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ