สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมเตรียมลงพื้นที่เชิงประจักษ์ สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่  13  มิถุนายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี  2562  ณ  ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการฯ กำหนดวันประเมินโรงเรียน (เชิงประจักษ์)  เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และส่งผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลระดับทองอันดับ  1  ของแต่ละประเภทสถานศึกษา  เสนอ Cluster ตามประเภทสถานศึกษาประเภทละ   1  แห่ง  รวม  3  แห่ง  เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คัดเลือกต่อไป