สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และผู้บริหารใหม่

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และผู้บริหารใหม่ ……….
วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัต เชื้อนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และผู้บริหารใหม่
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้
มีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา ๑ ปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง
ในการปฏิบัติงานดังกล่าว และได้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching Team) และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน ๒๒ ราย ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี (ชั้น ๓) ในการนี้ได้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ มานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาหรือแผนการพัฒนาฯ ของโรงเรียนตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่งใหม่ จนถึงปัจจุบัน