สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงการจ้างธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมชาลวัน นายพิษณุ เส็งพานิช รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจ้างธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน

ในส่วนของ สพป.พิจิตร เขต 1 มีโรงเรียนทั้งหมด 136 โรงเรียน แยกเป็นจ้างเดือนละ 15,000 บาท (อัตราจ้างเดิม) จำนวน 63 อัตรา ซึ่ง สพป.พิจิตร เขต 1 จะเป็นผู้ดำเนินการจ้าง  และเดือนละ 9,000 บาท จำนวน 73 อัตรา โรงเรียนจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วุฒิการศึกษา ปวช.ขี้นไป ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง30 กันยายน 2562