สพป.อุทัยธานี เขต 1 ร่วมต่อต้านการทุจริต

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษารประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกา่รดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในการนี้ นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสดุดีจอมราชัน และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ