สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมทางไกลสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย

เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย”ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย จากโรงเรียนสังกัด สพฐ. และเอกชน ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้สนับสนุนในการขยายผลให้ศูนย์อบรมทางไกลในทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยการฝึกปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารและครูปฐมวัยเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย วิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ตลอดจนออกแบบและจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาแก่เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 ที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1