สพป.เลย เขต ๒ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ขับเคลื่อน ห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งต่อความรู้ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒   ที่โรงเรียนบ้านผาหวาย  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน  ฯพณฯ ดร.เอวา   ฮาเกอร์   เอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย  และ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ (UNICEF)ประเทศไทย   ได้ติดตามเยี่ยมชม  Mobile  Library  รถห้องสมุดเคลื่อนที่  ของโรงเรียนบ้านผาหวาย    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   

            โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่  ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2558  โดยองค์การยูนิเซฟ (UNICEF)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปยังเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ตามโรงเรียน และหมู่บ้านห่างไกล  หลังผลการสำรวจพบว่า เด็กในประเทศไทยจำนวนมากยังขาดทักษะการอ่าน  และขาดหนังสือสำหรับเด็กไว้อ่านที่บ้าน   ความยากจนไม่ใช่ปัญหาเดียวของการขาดโอกาสทางการศึกษา  มีเด็ก ๆ จำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล  ระยะทางจึงเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เด็ก ๆ ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงโลกของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่  รถห้องสมุดจึงถือเป็นตัวแทนความรู้ที่จะวิ่งไปหาเด็ก ๆ และเป็นความหวังครั้งใหม่ที่จะมาเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ๆ   องค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ จึงได้สานต่อโครงการมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ พร้อมหนังสือสำหรับเด็กเต็มคัน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เพื่อนำไปให้บริการแก่เด็ก ๆ ในสังกัดได้เปิดโลกกว้าง

ฯพณฯ ดร.เอวา  ฮาเกอร์  เอกอัครทูต กล่าวว่า  มีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมชมจังหวัดเลย จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มองไปทางไหนก็เห็นแต่พื้นที่สีเขียว  มีบรรยากาศที่ดีร่มรื่น แต่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ  สำหรับการมาในครั้งนี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับออสเตรียอันเป็นเวลายาวนานกว่า ๑๕๐ ปี และมอบหนังสือ”คุณยายบนต้นแอปเปิ้ล” ให้กับโรงเรียนด้วย

             ด้าน นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๒  ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน  โดยได้รับคำแนะนำจาก  ดร.อัมพร  พินะสา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประสานงานขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  โดยการประสานงานของ ดร.รังสรรค์  วิบูลอุปถัมภ์  เจ้าหน้าที่การศึกษาองค์การยูนิเซฟ (UNICEF)ประเทศไทย

             ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย  ได้สนับสนุนรถยนต์ (ดีเซล) ชนิด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  พร้อมตกแต่งเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่และงบประมาณ จำนวน ๓๗๗,๐๐๐ บาท  เป็นค่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน  วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๙๕ โรงเรียน  ในระยะที่ ๒  โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่  ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๑๔๐,๐๐๐ บาท  เพื่อ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ อีก จำนวน  ๓๐ โรงเรียน

ทั้งนี้ เพื่อจัดหาหนังสือส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก   กระตุ้นให้เกิดความต้องการอ่านหนังสือ และมีนิสัยรักการอ่าน   ให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพิ่มบทบาทและศักยภาพของผู้ปกครองและครูในการที่จะสนับสนุนการอ่านของเด็ก ๆ  อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป