ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ให้กำลังใจผู้บริหารและครู

เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2562  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ บ้านนาทม และบ้านโคกสำราญ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พร้อมให้คำชี้แนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้  และอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน  และดูสภาพทั่วไปในบริเวณโรงเรียน…..ชุลีพร/ข่าว