ประชุม เรื่อง “การถอดบทเรียนวิธีการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัด สพม.36

วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   เป็นประธานในการประชุม   เรื่อง “การถอดบทเรียนวิธีการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   “ โดยการทบทวนการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โดยใช้กระบวนการ Best to Best School   ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่โรงเรียนเครือข่าย กลุ่มที่ 1  จำนวน 16 โรงเรียน  / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว