สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 Teleconference การขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ.

วันที่  26  มิถุนายน  2562  เวลา  13.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมทางไกล  (Teleconference)  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อรับฟังการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ  ของ  สพฐ.  และการติดตามและประเมินผลให้กับผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงาน  ของ สพท. ทั้ง  225  เขต  ซึ่งส่งสัญญาณ  conference  จากส่วนกลาง  สพฐ.