สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.สพป.สิงห์บุรี.นำโดย นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี และทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 26/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา ข้อราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติพัฒนาการศึกษา โดยประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การศึกษานำร่องนวัตกรรมการศึกษา
2. การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดอุปกรณ์สาธารณูปโภค การจัดหาหลอดไฟ LED ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับก่อนลงนามในสัญญาจ้าง
3. การประกาศคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี 2562 ซึ่งขณะนี้มีตำแหน่งศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ จำนวน 960 อัตรา สพฐ.กำหนดการดังนี้
– ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2562
– รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม พ.ศ.2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562
– สอบข้อเขียนภาค ก วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562
– สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.62
– ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562
ทั้งนี้จะมีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี รวมถึงผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน

4. วันนี้เวลา 13.30 น. สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ร่วมประชุม VDO Conference เรื่อง การชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ของ สพฐ. ฝากเขตพื้นที่ช่วยประสานงาน
5. การประเมินร่วมกับสำนักงาน ปปช. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ITA ออนไลน์
6. แจ้งข่าว ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม VDO Conference แนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะฯ