รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รอบ 3 เดือน

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน