ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ร่วมต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒

วันเสาร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๓๐ น.  ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒  อำเภอวังสะพุง   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ   พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประกอบด้วย นางสาววีณา  อัครธรรม  กรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์  นายสันติสุข  ภูมิสุทธินันท์  กรรมการและเลขานุการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์  พลเรือเอก ประจักษ์  สันทัดเลขา  อาสาสมัคร   เนื่องในโอกาสการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒  เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียน  ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยความหมายนั้น  คือ พระราชากับประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน   ในการให้การต้อนรับครั้งนี้ มี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย  นายอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงสมาชิกจิตอาสาในจังหวัดเลย ได้ให้การต้อนรับ