สพม.36 จัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม

วันที่ 27  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น.  นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  มอบหมายให้   นายประจักษ์ สีหราช              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   เป็นประธานเปิดงาน  “การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ โรงเรียนวาวีวิทยาคม ”          และ มอบหมายให้ นายเฉลิมฤทธิ์ ชูศรี นิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การบริหารงานทางการศึกษา ระเบียบ วินัย ของครูและบุคลากรทางการศึกษา”                 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวาวีวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย / น.ส. กาญจนา  ธรรมสอน   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว