สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้นัดเรียน ป.1 – ป.3 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้นัดเรียน ป.1 – ป.3 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายทวี แพงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
โดยกลุ่มเป้าหมายคือครูประจำการผู้รับผิดชอบเด็กพิการเรียนร่วม (บกพร่องทางการเรียนรู้) หรือครูผู้สอนสาระภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนละ 1 คน
กิจกรรม : แบ่งออกรุ่นละ 2 วันดังนี้
รุ่นที่ 1 อำเภอเลิงนกทา และอำเภอไทยเจริญ วันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2562
รุ่นที่ 2 อำเภอกุดชุม อำเภอทรายมูล และอำเภอป่าติ้ว วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562
นางสาวจริยา กรุณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2