สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

วันที่  12  กรกฎาคม  2562  เวลา  13.00  น. นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  การประชุมดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียนให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ระหว่างวันที่  20-21  กรกฎาคม  2562  และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  ระหว่างวันที่  24 – 25, 30 – 31  กรกฎาคม  2562