สพป.เลย เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”ถอดบทเรียน”เขตพื้นที่การศึกษา(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ

วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๒    เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน” การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้จัดอบรมแก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการถอดบทเรียน สามารถนำไปใช้บูรณาการกับงานที่ปฏิบัติ  ที่สำคัญคือการเป็นเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ที่ยั่งยืน  มีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์  ๑. บริบท ความเป็นมา ลักษณะเด่นขององค์กร    ๒. กระบวนการ (ก่อน ระหว่าง หลัง) ๓.-๔. ผลลัพธ์/ผลกระทบจากการดำเนินงาน  ๕. ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ (ปัจจัยภายในและภายนอก) ๖. แนวทางการสร้างความยั่งยืน โดยมี   ผศ.ดร.จตุพล  ยงศร   และ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  โปณะทอง  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ซึ่งดำเนินการจัดอบรม  จำนวน ๒ วัน คือ วันที่ ๑๔-๑๕ กรกฏาคม  ๒๕๖๒