สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โดยใช้กระบวนการ PLC

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ณ ห้องประชุมโรงเรียนคำเตยวิทยา อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เพื่อส่งเสริมสนับสนับให้ผู้บริหารที่บรรจุใหม่สามารถจัดการศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล และให้เกิดการรวมกลุ่มครูตามวิชาเอกในการจัดการเรียนรู้ช่วยลดปัญหาโรงเรียนที่มีครูไม่ตรงตามวิชาเอกให้นักเรียนได้เรียนรู้กับครูที่จบวิชาเอกโดยตรง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม คือ ผู้บริหารที่บรรจุใหม่ ในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 จำนวน 26 คน และ ครูกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 140 คน กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรัชฎาภรณ์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

จันทร์เพ็ญ ศรีคุ้ม ผอ.รร.บ้านกุดหิน : ภาพ / ข่าว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2