สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สำหรับครูผู้สอน และระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สำหรับครูผู้สอน และระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET  โดยมี นายทวี แพงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สพป.ยโสธร เขต ๒

วัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้  เพื่อพัฒนาโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวมในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ มีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติการประเมินผลนักเรียน การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  โดยมีจุดเน้นในการพัฒนานักเรียนพิการ หรือที่มีความบกพร่อง หรือมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาให้มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติ และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข  สำหรับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม คือ คุณครูกฤษณาพร  สายคำวงศ์ โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ)

กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรยนที่จัดการเรียนรวม จำนวน ๑๔๖ โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๖ คน  กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวจริยา  กรุณา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2