สพม.36 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนวิธีดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 

วันที่ 19  กรกฎาคม  2562  เวลา 9.30 น.  นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36   เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ  “การถอดบทเรียนวิธีดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (O-NET)  รุ่นที่  2  ของโรงเรียน ในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อยกสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของโรงเรียนเครือข่าย ที่จะสามารถสรุปเป็นแนวทางการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนต่อไป

น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว