สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมครูวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัด 100%

วันที่  23  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการดำเนินการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่  10  และเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูวิชาการซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นรูปธรรม  โดยนางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และนางสาวอัญชลี  โคตรตา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2