สพป.สิงห์บุรี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2561

วันพฤหัสบดีที่  25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ก่อนเข้าวาระประชุมรับชม VTR DLTV ภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำกล่าวคำปฏิญาณข้าราชการ สพป.สิงห์บุรีและนำกล่าวคำปฏิญญา สพป.สิงห์บุรี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการและกิจกรรม  การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมและสถานที่การประชุมสัญจร ตามโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม ผลการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สังกัด สพป.สิงห์บุรี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน  มอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรม “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ระดับสามดาว เขตตรวจราชการที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี และโรงเรียนวัดถอนสมอ  มอบเกียรติบัตร “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 รางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1) นางสมพิศ อินทุมาน โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส รางวัลครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับความสามารถพิเศษการแข่งขันย่อความ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (2) เด็กหญิงพฤกษชาติ ทองเกลียว ได้รับเกียรติบัตร รางวัลความสามารถพิเศษการแข่งขันย่อความ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มอบเกียรติบัตร “โครงการส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2561 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์ อินทร์บุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านลำ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดพรหมสาคร รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม รางวัลชนะเลิศ ระดับกลุ่มโรงเรียน 1.กลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 2.กลุ่มโรงเรียนพระนอน ได้แก่ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 3.กลุ่มโรงเรียนเจ้าพระยาหัวไผ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 4.กลุ่มโรงเรียนค่ายบางระจัน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 5.กลุ่มโรงเรียนวีรชน ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 6.กลุ่มโรงเรียนท่าช้าง ได้แก่ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 7.กลุ่มโรงเรียนบางระจัน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 8.กลุ่มโรงเรียนพรหมพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนวัดหลวง 9.กลุ่มโรงเรียนปัญจมิตร ได้แก่ โรงเรียนวัดอัมพวัน 10.กลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าอิฐ 11.กลุ่มโรงเรียนพระอินทร์ ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านลำ 12.กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร ได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์ กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา โดย นายไพฑูรย์ พึ่งน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม  ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญ การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี #สิงห์บุรีเมืองเด็กดีมีวินัย