สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงของครูสังคม

วันที่  24  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เพื่อจัดการเรียนรู้แบบ  Active  Learning  โดยใช้กระบวนการสอนแบบโครงการ  โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โดยนางนภาภรณ์  อากาศ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และนางสาวอัญชลี  โคตรตา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2