ผอ.สพม.36 เป็นประธานในการประชุม “โรงเรียนพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมด้วย (DLTV และ DLIT)”

วันที่ 19 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ “โรงเรียนพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ตามโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้าว กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       สยามบรมราชกุมารี ” ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ        ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินการร่วมกัน ระหว่าง สำนังกานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงาน         เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  , โรงเรียนพี่เลี้ยง และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  /น.ส.กาญจนา           ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว