กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหน โพนงาม สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดโครงการอบรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอติศักดิ์  ไนยะกูล รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหน โพนงาม ระยะที่ ๒ โดยมี ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล  ลุนาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกศรี ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกศรี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหนโพนงาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นให้อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒ : ข่าว

สุจิราภรณ์  เงาศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ :  ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2