สพป.ตรัง เขต 1 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักเรียนด้านการอ่าน การเขียนโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สติปัญญานักเรียนด้านการอ่าน การเขียน โครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เป็นกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน (ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน)  1. พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำที่ไม่มีตัวสะกด 2. คำที่สะกดตรงมาตรา คำที่สะกดไม่ตรงมาตรา คำที่มีสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป 3. คำควบกล้ำ คำอักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่มี รร และคำพิเศษ 4. ประโยคและการเขียนเพื่อการสื่อสาร และกิจกรรม Walk rally ภาษาไทย  โดยนางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ  กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง