สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(LAN) และระบบเครือข่ายอินเทอร์ไร้สายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เชื้อนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(LAN) และระบบเครือข่ายอินเทอร์ไร้สายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมี นางสายรุ้ง ชื่นชม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงาน ซึ่งทางกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบาย สพฐ. คือการนำเอาเทคโนโลยี ICT เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆโดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ครูและบุคลากรนำความรู้จากการประชุมไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 99 โรงเรียน 99 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากข้าราชการครูจากโรงเรียนวัดโบสถ์(อินทร์บุรี) โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงเรียนอนุบาลบางระจัน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร