ปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง “BIKE FOR KING” โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล

คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาร่วมโครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง “BIKE FOR KING” ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสว่างแดนดินและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอสว่างแดนดิน ได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 …..ชุลีพร/ข่าว