สพป.ปจ.2 จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

           วันที่  30  กรกฎาคม  2562  เวลา  08.30 น. นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก เกรงกลัวและรู้จักประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ไม่ลุ่มหลงในเรื่องพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร  รวมทั้งสร้างความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาในทางที่ถูกต้องและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  81  คน   โดยนางสมพร  คำพานุช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน   ทั้งนี้  ผอ.รพ.สต.เกาะแดง  และหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติด  จิตเวช วัยรุ่น  สสอ.กบินทร์บุรี  ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2