สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.

นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ โดยครูใหญ่ ประจำวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 ได้แก่ นางสายรุ้ง ชื่นชม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร นำทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน ปฏิญญาเขตสุจริต การให้โอวาท ร้องเพลงศึกบางระจัน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ครูใหญ่ได้ฝากการร่วมกันต้อนรับคณะจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เดินทางมาส่ง ศึกษานิเทศก์ ของ สพป.สิงห์บุรี เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน