สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียน จึงได้กำหนดให้ ปีการศึกษา 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.สิงห์บุรี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม กำกับสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ มีประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน