สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่  7  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางสมพร  คำพานุช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และนางสาวประภาภรณ์  บัวเรือง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน  มีการแปรรูปผลผลิตที่หลากหลายรูปแบบสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้  โดยนายทรงวุฒิ  มลิวัลย์  ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนฯ  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานกรรมการ  ทั้งนี้นางสาวฤชากร  อำไพศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย  และคณะครู  ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานของโรงเรียน