สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ครูผู้สอนชั้น ป.5

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562และวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางมณีรัตน์ อินทร์คง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนละ 1 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 1 วัน รุ่นที่ 1 ครูผู้สอนอำเภอคีรีรัฐนิคม ท่าชนะ ไชยา วิภาวดี จำนวน 93 คน รุ่นที่ 2 ครูผู้สอนอำเภอท่าฉาง พุนพิน พนม บ้านตาขุน จำนวน 88 คน โดยมีนางสาวภคนัย ชุ่มชะนะ ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2