สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนชมรมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 9 สิงหาคม 2562  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดประชุมชมรมวิชาการ  ซึ่งการประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2562 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมใหม่แต่ละชมรมกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 15  คน   การจัดทำข้อบังคับชมรม และการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพสมาชิกชมรมวิชาการ เพื่อส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ชมรมละ  10,000  บาท   ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด   ห้องประชุม  3  ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล  ห้องประชุมโรงเรียนบรรหารวิทยา  ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์)   และห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี