ติดตามผลการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึฏษา เขต 36  มอบหมายให้ นางอุไร  จันทร์ซางเพ็ญ พร้อมคณะศึกษานิเทศ ลงพื้นที่ติดตามผลการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และเยี่ยมชมแปลงเกษตรและโรงเพราะเห็ดของโรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ “การจัดการศึกษาบูรณาการพื้นที่นาโต่”  อันเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการ      ศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานอาชีวศึกษา , กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ โรงเรียน ตชด.ทอท. เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลแม่สลองใน   อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว