สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม

วันที่  14 สิงหาคม 2562  เวลา  13.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์  เพิ่มเติม  เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์  เพิ่มเติม  ของสถานศึกษาในสังกัด  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2