ประชุม “การหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงราย” 

วันที่ 14 สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม “การหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงราย”  ณ  ห้องประชุมธรรมรับอรุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และองค์กรชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางความร่วมมือเพิ่อการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย (สมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย) / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ข่าว