สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะผู้เข้ารับการประชุมปฏิบัติการโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ offline ตามกระบวนงานคู้มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนได้รับทราบวิธีการใช้โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตรงกัน ผู้เข้ารับการประชุมรุ่นที่ 1 ได้แก่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนในอำเภอคีรีรัฐนิคม บ้านตาขุน ไชยาและอำเภอพนม  จำนวน 87 คน รุ่นที่ 2 ได้แก่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนในอำเภอพุนพิน วิภาวิ ท่าชนะและอำเภอท่าฉาง จำนวน 94 คน รวมทั้งสิ้น 181 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)