การติดตามการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

วันที่  15 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 น.  นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 มอบหมาย นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมติดตามการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง”  และ ร่วมติดตามโครงการ การดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาฯ  จังหวัดพะเยา / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว