สพม.36 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

วันที่ 16  สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  “โครงการ พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ”   โดยจัดอบรม  ระหว่างวันที่ 16 – 17  สิงหาคม  2562  ณ  ห้องประชุมปลาบึก  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย โดยมี นายมนต์ชัย     ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 90 คน / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว